Research Authority Council - Zefat

Research Authority Council

מועצת רשות המחקר מועצת רשות המחקר משמשת כפורום המייעץ בענייני מחקר במכללה האקדמית צפת, לרבות רשות המחקר, מרכזי המחקר, אירועי מחקר, המלצות על נהלים ותקנונים הנוגעים למחקר וכיוצא באלה. בהתאם, מועצת רשות המחקר אחראית על גיבוש מדיניות המחקר במכללה, בין היתר בנוגע לפעילויות לשם קידום ופיתוח המחקר, הקצאת משאבים למחקר, קידום מרכזי המחקר וריכוז אירועי מחקר במסגרת המכללה, לרבות הרצאות חוקרים על מחקריהם בפני סגל המכללה, השקות ספרים, ימי עיון אקדמיים והשתלמויות מחקר. חברי מועצת רשות המחקר הם נציגים, בדרגת מרצה לפחות, של החוגים השונים במכללה. בחודש יוני 2020, נשיא המכללה מינה את חברי המועצה לשנים תשפ"א-תשפ"ב, ואלה הם:

פרופ' מוחמד ותד – יו"ר מועצת רשות המחקר

ראש ביה"ס למשפטים

 

Mohammedw@zefat.ac.il

פרופ' מאלכ יוסף

פרופסור בחוג למערכות מידע קהילתיות

 

Malik.yousef@gmail.com

 

פרופ' אסיקה מרקס

ראש החוג לספרות, אמנות ומוסיקה

 

Essicam@zefat.ac.il

פרופ' יפה מושקוביץ

ראש החוג למדעי ההתנהגות

Yafam@zefat.ac.il

ד"ר אמירה עוסמאן

מרצה בכירה בחוג לסיעוד

 

Amira.os@zefat.ac.il

גב׳ מיטב פוזנר

מזכירת מועצת רשות המחקר ועוזרת הבכירה של הנשיא

Meitavp@zefat.ac.il