עמודו של ד"ר יצחק בן יאיר - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר יצחק בן יאיר

"קרימינולוגיה רוחנית יהודית – הנחות היסוד והפירמידה"

מחקריו של ד"ר יצחק בן יאיר משולבים דת, רוחניות וקרימינולוגיה בהקשרים רבים ומגוונים. במחקרו המרכזי הוא מניח את אבני היסוד לתפיסה תיאורטית קרימינולוגית המבוססת על הידע המצוי בכתבי הדת היהודית וכוללת התייחסות לכלל המוטיבים הקרימינולוגים המרכזיים, לרבות, הגורמים לעבריינות, ענישה, טיפול ושיקום. תאוריה זו משתקפת במודל הפירמידה – מודל עומק תאורטי המתאר את חייו של האדם כמסע רוחני שעליו להשלים.

לפירמידה שני צירים, הציר האופקי מורה על תנועתו הרצויה של האדם מהאגוצנטריות לאלטרצנטריות והציר האנכי מורה על תנועתו הרצויה של האדם מהחומרי אל הרוחני. לפי מודל זה, מקור המעשה הרע הוא בהתבססותו של האדם באגוצנטריות, בחומריות או בשניהם, והתגובה החברתית למבצע העבירה הוא הסיוע להמשך והשלמת מסעו בעולם.