עמודה של ד"ר יעל עפרון - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר יעל עפרון

"העדר נגישות למשפט פוגעת באינטרס הציבורי, משום שהיא גוררת התפוררות חברתית, התנערות מחובות ופגיעה בשלטון החוק."

תחומי המחקר של ד"ר יעל עפרון משתרעים על פני שני מישורים משיקים: יישוב סכסוכים והחינוך המשפטי. מחקרה הנוכחי בתחום יישוב הסכסוכים, במסגרת קבוצת מחקר רב-לאומית, מתחקה אחר מאפיינים ייחודיים של סכסוכים שיש בהם אלמנט דתי ומגבש מודלים לדרכי התמודדות מיטביים עמם.

לצד זאת, מחקריה בתחום החינוך המשפטי מגייסים תובנות מתחום חקר יישוב הסכסוכים על מנת לעצב פדגוגיה ייחודית ללמידה והוראה של המשפט בכיתות רב-תרבותיות. דגש מיוחד ניתן במחקריה של ד"ר עפרון על הלמידה הקלינית ועל מעורבות פעילה של הסטודנטים במציאות החיים המשפטית בפריפריה.