תקנון מכללה למניעת הטרדה מינית

הממונה על הטיפול בתלונות בתחום ההטרדה המינית היא:

דורית פרטובי- דיקאן הסטודנטים

בניין 1, טלפונים: 6927732, 6927777, 6927733

תקנון למניעת הטרדה מינית

 

הגדרות- לעניין נוהל זה

 

"מכללה" המכללה האקדמית צפת

 

"החוק" החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998 וחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

תשמ"ח- 1988- חוקים אלו מצורפים לנוהל זה.

"התקנות" תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות המעביד) התשנ"ח- 1998

"הטרדה מינית" כהגדרתה בסעיף 3(א) לחוק מניעת הטרדה מינית.

"התנכלות" כהגדרתה בסעיף 3 (ב) לחוק למניעת הטרדה מינית.

"מסגרת מקום המכללה, או כל מקום אחר בו מתנהלת פעילות מטעם המכללה

העבודה או לרבות פעילות למען הקהילה, אף אם אינה כרוכה בלימודים או עבודה

הלימודים" תוך כדי עבודה או לימודים, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או לימודים, בכל

מקום שהוא.

 

" נפגע" מי שטוען כי הוטרד מינית או כי התנכלו לו במסגרת מקום העבודה או

הלימודים.

 

" נילון" מי שיוחס לו בתלונה מעשה של הטרדה מינית או התנכלות, וביום הארוע

וביום הגשת התלונה הינו עובד או תלמיד או נותן שירות.

 

"נציב קבילות" נציב קבילות לענייני הטרדה מינית.

 

" עובד" מי שנמנה עם חברי הסגל האקדמי של המכללה או חברי הסגל המנהלי והטכני

של המכללה וכן כל מי שמתקיימים בינו לבין המכללה יחסי עובד מעביד לרבות

עובד זמני, ארעי, קבוע, עובד בחוזה אישי וכן כל מי שפועל מטעם המכללה או

עבורה כחלק מהמערכת הפנימית הרגילה ולרבות עובד של קבלן כח אדם.

 

"נותן שירות" מי שמספק שירות למכללה ואינו "עובד" כהגדרתו לעיל, עובדו של נותן שירות

או מי שפועל מטעם נותן השירות, בשמו או בעבורו.

 

"תלמיד" מי שביום הארוע נמנה עם אחד מאלה:

 

- נרשם ללימודים במכללה ונתקבל על ידה כתלמיד לרבות לימודים במכינות

הקד"א ובמסגרות לימודים מיוחדות, מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשום

כתלמיד, כולל בחופשות לימודים.

 

- הגיש מועמדותו להתקבל כתלמיד ובקשתו נדחתה, מעת הרשמתו ועד קבלת הודעת הדחייה

- סיים לימודיו אך טרם קיבל תעודה.

 

" תקנון המשמעת" תקנון המשמעת החל על הנילון

 

 

1. מטרה

 

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני, פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים, כן קובעות התקנות למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת חמורות.

מטרת תקנון זה להבטיח כי המכללה האקדמית צפת, תהווה מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

 

 

2. הטרדה מינית והתנכלות אסורים ומהווים עבירת משמעת.

 

2.1 הטרדה מינית או התנכלות כמשמען בחוק או כמשמען בתקנון זה

הם מעשים אסורים ופסולים. על כל עובד ותלמיד להימנע מהטרדה מינית

ומהתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי עבודה או הלימודים ועל כל

ממונה לנקוט כל אמצעי מתבקש למניעת מעשים כאמור,

2.2 הטרדה מינית או התנכלות כמשמען בתקנון זה מהוות עבירת משמעת

חמורה לעניין תקנות המשמעת.

 

3. מינוי נציב קבילות להטרדה מינית

 

3.1 נשיא המכללה לאחר התייעצות עם מנכ"ל המכללה ועם דיקן הסטודנטים, ימנה נציב

לקבילות לתקופה שתיקבע בכתב המינוי, נציב הקבילות יהיה עובד אקדמי או מנהלי קבוע של המכללה.

ככל שניתן תמונה אישה לתפקיד נציב הקבילות.

 

4. תפקידיו של נציב הקבילות

 

4.1 להמליץ ולייעץ לנשיא ,למנכ"ל ולמנהל מחלקת משאבי אנוש בכל הנוגע למניעת הטרדה מינית והתנכלות במכללה והטיפול במקרים של הטרדה מינית והתנכלות כאמור.

4.2 לקבל תלונות ודיווחים שעניינם הטרדה מינית או התנכלות ולבררה לשם מתן המלצות לדרכי הטיפול בהם.

4.3 להורות על נקיטת סעדי ביניים, כמפורט בתקנון זה, עד לסיום בירור התלונה.

 

5. הטיפול בתלונה

 

5.1 הגשת התלונה וחקירתה

5.1.1 תלונה על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות תופנה לנציב הקבילות. כל ממונה, אשר נודע לו בכל דרך שהיא על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות, יעביר את המקרה לבירור הנציב.

5.1.2 התלונה יכול שתוגש בכתב או בע"פ, הוגשה תלונה בע"פ, יירשם תוכנה על ידי נציב קבילות והמתלונן יחתום על הרישום לאימות תכנו.

5.1.3 לצורך חקירת התלונה רשאי נציב הקבילות לזמן לחקירה בפניו את מי שעשוי להיות לו מידע ו\או מסמך הנוגע או עשוי לגעת בתלונה מי שזומן כאמור חייב לסייע לנציב הקבילות ולהשיב לשאלותיו תשובות אמת מלאות, אלא אם כן יש בתשובותיו כדי להעמידו בסכנה של העמדה לדין פלילי, הפרת חובה זו על ידי עובד או תלמיד מהווה עבירת משמעת לעניין תקנות משמעת.

5.1.4 סבר נציב הקבילות כי נסיבות המקרה מצדיקות הזדקקות למומחה לשם בירור התלונה – רשאי הוא לפנות למומחה כאמור, כגון פסיכולוג, עובד סוציאלי, חבר סגל, עורך דין, שופט בדימוס וכיו"ב.

5.1.5 בירור התלונה ייעשה תוך הגנה על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנפע, הנילון או כל אדם אחר.

5.1.6 הנציב לא יטפל בבירור תלונה, אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה.

5.1.7 נבצר מנציב הקבילות לברר את התלונה מכל סיבה שהיא, תובא התלונה לבירור הנשיא, הנשיא יהיה רשאי לברר את התלונה בעצמו או להטיל בירורה על אחר, לרבות מי שאינו עובד.

5.2 בתום החקירה יגיש נציב הקבילות לגורם המוסמך סיכום בכתב של בירור התלונה ויפרט את המלצותיו לגבי המשך הטיפול בה, לרבות לעניין כל אחד מן העניינים המפורטים בסעיף 7.1.1 -7.1.3 לתקנון זה.

5.3 אמצעי ביניים.

5.3.1 נציב הקבילות, בתיאום עם הגורם המוסמך, רשאי להורות על נקיטת אמצעי ביניים שמטרתם להגן על המתלונן ו\או הנפגע,במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בקידום האקדמי, בענייני עבודה או בענייני לימודים כתוצאה מהגשת התלונה, מפני פגיעה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה, או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה או יחסי לימודים: בין היתר רשאי נציב הקבילות, בתיאום כאמור לעיל, להרחיק את הנילון מן הנפגע, בכל שניתן וככל שנראה לו לנכון בנסיבות העניין.

5.4 גניזת התלונה על ידי נציב הקבילות.

5.4.1 נציב הקבילות רשאי להורות על גניזת התלונה בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

5.4.1.1 אם מצא כי אין ממש בתלונה.

5.4.1.2 אם הנפגע ביקש לבטל את התלונה או לא לחקור בה, ובלבד שנציב הקבילות השתכנע, כי בקשת הנפגע הוגשה מרצונו החופשי, לאחר ששוכנע כי אין מקום לתלונה, בלא כפיה או השפעה פסולה אחרת.

5.4.2 החליט נציב הקבילות לגנוז את התלונה, ייתן על כך הודעה מנומקת בכתב לנפגע, למתלונן (אם התלונה הוגשה על-ידי מתלונן שאינו הנפגע), לנילון, ולגורם המוסמך.

5.4.3 במקרה של גניזת התלונה יורה נציב הקבילות על העברת כל המסמכים לתיק סודי, שיוחזק במקום שיועד לכך. בתיק האישי של הנילון לא ישמר כל תיעוד, למעט במקרים בהם החליט הנציב אחרת מטעמים שירשמו. הנציב יודיע לנילון על החלטתו כאמור הנילון רשאי לערער על ההחלטה בפני הגורם המוסמך בתוך 15 יום.

 

6. נקיטת אמצעים

 

6.1 מסר נציב הקבילות לגורם המוסמך את סיכומו והמלצותיו- יחליט הגורם המוסמך בתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה, על הפעלת הסמכויות שבידיו לגבי כל אחד מאלה.

 

6.1.1 מתן הוראות למעורבים, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים, הרחקת הנילון מן הנפגע, ונקיטת צעדים הנחוצים כדי למנוע הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות ו\או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה לנפגע עקב ההטרדה או ההתנכלות:

6.1.2 פתיחת הליכים משמעתיים לפי תקנות המשמעת:

6.1.3 אי-נקיטת אמצעי כלשהו.

6.2 הגורם המוסמך לא יהיה חייב לקבל את המלצותיו של נציב הקבילות.

6.3 לגורם המוסמך מוקנות ככל הסמכויות המוקנות לנציב הקבילות.

 

7. שמירה על סודיות

 

7.1 המכללה וכל הפועלים מטעמה, יכבדו את פרטיותם של המתלוננים, הנפגעים והנילונים ככל האפשר ובשים לב לדרישות החוק ולצורך להגן על אינטרסים אחרים הנוגעים לעניין וביניהם האינטרס למנוע תופעות של הטרדה מינית והתנכלות שמקורה בהטרדה מינית, חומר החקירה והדיון המשמעתי יהיו חסויים וישמרו בהתאם.

 

8. ההליך המשמעתי

 

8.1 הוחלט על פתיחת הליך משמעתי נגד הנילון- יעביר נציב הקבילות לקובל/תובע הנוגע בדבר את כל החומר הרלונטי לתלונה- במידת הצורך יסייע נציב הקבילות לקובל/תובע בהכנת התיק.

8.2 הורשע הנילון בביצוע עבירה של הטרדה מינית ו/או התנכלות בהליך משמעתי- ייגזר עליו העונש הקבוע בתקנוןהמשמעת ו/או העונשים הבאים: אזהרה בכתב ובע"פ, נזיפה, תשלום פיצויי כספי לנפגע, השעייה מעבודה לתקופה קצובה, הרחקה מלימודים לתקופה קצובה או לצמיתות, פיטורין עם / בלי פיצויים, עם/בלי קצבה, עם/ בלי מענק.

8.3 א. הדיון בהליך המשמעתי ייערך בדלתיים סגורות

ב. לא יפורסם כל פרט מזהה הנוגע לנפגע, אשר נחשף במסגרת ההליך המשמעתי

ג. בכפוף לסעיף ב , פרסום פסק הדין בהליך משמעתי יהיה נתון לשיקול דעתו של בית הדין.

 

9. פעולות הסברה וחינוך

 

9.1 המכללה תפעל לקיום פעולות הסברה וחינוך ,לרבות ימי עיון, קבוצות דיון והפצת דפי מידע, למניעת תופעות של הטרדה מינית והתנכלות בכלל, ובמסגרת מקום העבודה או הלימודים –בפרט כן תפרסם המכללה בקמפוס במודעות לסטודנטים ולעובדים את זהותם של נציב התלונות, את תפקידם ואת דרכי הפנייה אליהם. המכללה תביא לידיעת ממונים, עובדים ותלמידים את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות,את חובת המעביד על פי החוק למניעת הטרדה מינית ואת הוראות תקנון זה.

 

9.2 הנשיא, המנכ"ל, מנהל החטיבה ומנהל משאבי אנוש,בהתייעצות עם נציב הקבילות, אחראים לביצוע הוראה זו.

 

10 . תלונת סרק וסיוע לתלונת סרק

 

הגשת תלונת סרק, מסירת מידע כוזב בתמיכה לתלונת סרק או סיוע אחר לתלונת סרק מהווה עבירת

משמעת חמורה לענין תקנות המשמעת ומי שהורשע בעבירה כאמור בהליך משמעתי, דינו העונש

הקבוע בתקנות המשמעת ו/או העונשים כאמור בסעיף 8.2 בתקנון זה.

 

11 . הוראות כלליות

 

11.1כל עובד וכל תלמיד זכאי, על פי בקשתו, לקבל מאת נציב הקבילות עותק צילומי של החוק, התקנות ונוהל זה.

11.2תחילת תוקפו של נוהל זה ביום אישורו

11.3במידה וקיימת סתירה בין הוראות נוהל זה לבין הוראות תקנות המשמעת, יגברו הוראות תקנון זה.

11.4נוהל זה בא להוסיף על הוראות הדין ולא לגרוע מהן.

 

                        מניעת הטרדה מינית, התנכלות ופגיעה בתנאי עבודה

 

חוק למניעת הטרדה מינית, התשמ"ח - 1988

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח-1998

 

§ איסור הטרדה מינית והתנכלות - הגדרות

§ חובות מעביד למניעת הטרדה מינית:

החובה (כללי)

תוצאות אי מילוי החובות

על מי חלות החובות

פירוט החובות:

* אמצעי מנע

* קביעת דרכי הגשת תלונה ובירורה

* קביעת דרכי טיפול בעקבות בירור התלונה

§ למי לפנות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות

§ ענישה

§ תביעה אזרחית

 

 

איסור הטרדה מינית והתנכלות - הגדרות

 

סעיף 4 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998 קובע:

            "לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו."

 

הטרדה מינית היא אחד מאלה:

*          סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
(סחיטה באיומים : המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכול כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו).

*         מעשים מגונים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, בפומבי ללא הסכמת הזולת, או תוך ניצול מרות, יחסי תלות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות בכוחות הביטחון.

*          התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או מיניותו של אדם, לרבות נטייתו המינית.

*          הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם - כאשר האדם אליו הן מופנות הראה למטריד במילים או בהתנהגות ברורה כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות אלו.

 

לענין התיחסויות או הצעות, הרי למרות האמור לעיל, אין צורך שהאדם יראה שאינו מעונין בהצעות או בהתיחסויות, כאשר מדובר באחד מאלה:

(1)     קטין או חסר ישע תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול.

(2)     מטופל במסגרת טיפול נפשי או רפואי, תוך ניצול תלות של המטופל במטפל.

(3)     עובד במסגרת יחסי עבודה, אדם במסגרת שירות בכוחות הביטחון, לרבות

שירות לאומי, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

(4)     תלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, או תלמיד או סטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים - תוך ניצוליחסי מרות בלימודים;

 

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשו על הטרדה מינית.

 

פגיעה בתנאי עבודה היא סוג מיוחד של התנכלות, אשר בה מתרחשת פגיעה של מעביד או ממונה מטעמו, בעובד או בדורש עבודה שנעשית על רקע אחד מאלה:

(א)        על רקע הטרדה מינית של העובד, הממונה מטעמו או בידי עובד אחר – לענין זה תיחשב להטרדה מינית גם הצעה יחידה בת אופי מיני או התיחסות יחידה המתמקדת במיניותו של אדם;

(ב)        על רקע תלונה או תביעה של העובד על פגיעה כאמור;

(ג)        על רקע סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה כאמור;

 

הפגיעה בעובד יכול שתהיה בענין קבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטורים או פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה, או פגיעה בכל דרך אחרת.

 

לגבי סוג מיוחד זה של התנכלות -דהיינו לגבי פגיעה בתנאי עבודה - נקבעה עבירה מיוחדת בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988.

 

 

חובות מעביד למניעת הטרדה מינית

 

החובה (כללי):

מעביד חייב לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, וכן חייב לטפל בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות כאמור.פירוט החובות מובא בהמשך.

 

התוצאות של אי מילוי החובות:

אם המעביד לא נקט באמצעים אלה, ונגרמה על ידי עובדו או ממונה מטעמו שאינו עובדו במסגרת יחסי העבודה עוולה של הטרדה מינית או התנכלו, או עוולה של פגיעה בתנאי עבודה, הרי גם המעביד יהיה אחראי לעוולה זו, ביחד עם מי שגרם לעוולה.

 

על מי חלה החובה:

חובות המעביד והתוצאות של אי קיום חובות אלה יחולו, בנוסף על מעביד, גם על אלה:

(א) מעסיק בפועל – ביחס לעובד של קבלן כח אדם המועסק אצלו.

(ב) מוסדות המקנים השכלה עיונית או הכשרה מקצועית לבוגרים – ביחס להטרדה מינית או התנכלות הן מצד עובדיהם והן מצד תלמידיהם.

(ג) כוחות הבטחון.

 

פירוט חובות המעביד למניעת הטרדה מינית:

 

המעביד חייב לקבוע דרך לטיפול בתלונות ולבירורן, ולפעול למניעת הישנות מקרים של הטרדה מינית או התנכלות. לשם כך על המעביד:

(1)        לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות, ודרך יעילה לבירור התלונה.

(2)        לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות, ולעשות כל שביכולתו למנוע הישנות של המקרה, וכן לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן בעקבותיהם.

(3)        מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים, מוטל עליו בנוסף לכך, לקבוע ולפרסם בין עובדיו תקנון שיכללו בו: עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית, דרכי הגשת תלונות בענין הטרדה מינית והתנכלות, והדרכים שנקבעו על ידי המעביד לטיפול במקרים כאמור.

 

במסגרת כל אלה חייב המעסיק לנקוט באמצעי מנע, לקבוע דרכים להגשת תלונה ולבירורה ולקבוע דרכי טיפול בעקבות הבירור, כפי שמפורט להלן:

 

((I         אמצעי מנע

בין השאר חייב המעביד לנקוט באמצעי מנע שהם:

 

(א) תקנון:

על מעסיק שמעסיק יותר מ- 25 עובדים להביא לידיעת כל ממונה ולידיעת כל עובד את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק, על ידי פרסום התקנון למניעת הטרדה מינית במקום בולט לעין שבשליטתו (ובמידת הצורך – ביותר ממקום אחד), או אם הוא מעסיק פחות מ- 25 עובדים – ע"י מסירת התקנון לידי העובדים.

 

כמו כן יעמיד המעביד לעיון הממונה ולעיון עובדיו את הוראות החוק והתקנות, ולפי בקשתם גם ימסור אותם להם.

 

מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים, יערוך התאמות בתקנון, בכל הנוגע להיקף פעילותו, סוגה, מספר עובדיו, שפתם וכיוצ"ב, יפרסם את התקנון המותאם כנדרש, וימסור עותק ממנו לממונה שלו, לארגון היציג, ולכל עובד שביקש זאת.

 

(ב)        הבהרה, ודרישה:

על מעסיק להבהיר לכל ממונה ולכל עובד שלו את חובות המעסיק לפי החוק והתקנות.

 

על מעסיק לדרוש מכל ממונה ומכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי עבודה ולנקוט כל אמצעי למניעת מעשים כאמור.

 

 

(ג)        הסדר משמעת:

מעסיק יעמיד לעיון ממונה מטעמו, לעיון עובדיו ולעיון ארגון העובדים היציג את ההוראות לעניין הטרדה מינית והתנכלות שבהסדר המשמעת החלות אצלו, וכן ימסור עותק מהוראות אלו ע"פ בקשה של אחד מהם.

 

התאמת הסדר משמעת: אם חל אצל המעביד הסדר משמעת, שלא מכח חיקוק, יקבע המעביד בהסדר המשמעת כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות משמעת חמורות, או יקבע לגביהן הוראות בכתב בדומה לאלה שחלות על עבירות משמעת חמורות. כל עוד המעביד לא קבע כך, עליו להתיחס להטרדה מינית ולהתנכלות כאל עבירות משמעת חמורות, ככל שהדבר אפשרי, באמצעות יישום ההוראות שבהסדר המשמעת עליהן.

 

 

(ד)        השתתפות בפעילות הסברה:

על מעסיק לאפשר לעובדיו להשתתף במשך שעות העבודה בפעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות בתכיפות סבירה, ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך העבודה התקין.

 

(ה)        מינוי אחראי:

על מעסיק למנות אחראי מטעמו ולאפשר את התנאים למילוי תפקידו. כדי להבטיח גישה נוחה של כל עובד, ימונה במידת הצורך יותר מאחראי אחד או ממלא מקום לאחראי, בהתחשב במספר העובדים, בפיזורם הגיאוגרפי ויכולת מילוי התפקיד של האחראי. ככל הניתן תמונה אשה כאחראי.

           

תפקידיו של האחראי הם:

*           קבלת תלונות ובירורן, לשם מתן המלצות לענין דרך הטיפול במקרה של הטרדה או התנכלות.

*           מתן מידע, ייעוץ והדרכה לעובדים הפונים.

 

מעביד שמעסיק פחות מעשרה עובדים רשאי למנות את עצמו כאחראי לעניין מניעת הטרדה מינית והתנכלות.

על מעסיק להביא לידיעת כל עובד את שם האחראי ופרטים הדרושים לשם פנייה אליו.

 

 

((II דרכי הגשת תלונה ובירורה:

התקנות קובעות הוראות לענין הגשת תלונה ובירורה, כלהלן.

 

הגשת תלונה:

למתלונן או למי מטעמו יתאפשר להגיש תלונה בכתב או בעל פה. התלונה תירשם בידי האחראי, ותיחתם בידי מגיש התלונה שיקבל העתק מהרישום.

 

אם האחראי הוא בעל נגיעה אישית לתלונה או למעורבים בה, הרי לא הוא יטפל ברישום התלונה או בבירורה, אלא התלונה תימסר לאחראי אחר, או לממלא מקומו, או למעביד, ותבורר על ידו.

 

עובד של קבלן כח אדם רשאי לפנות לאחראי של קבלן כח האדם או לאחראי של המעסיק בפועל.

 

בירור בהיעדר תלונה:

אם נודע למעביד על מקרה של הטרדה מינית, עליו להעביר את הנושא לבירור האחראי, ואם נודע לאחראי על מקרה של הטרדה מינית עליו לבררו, גם אם לא הוגשה תלונה, או אם הוגשה תלונה, אך היא בוטלה.

 

בירור התלונה:

מרגע שהוגשה תלונה, מוטל על האחראי שקיבל את התלונה:

(א)        ליידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או בהתנכלות;

(ב)        לפעול לבירור התלונה.

 

בירור התלונה ייעשה, בין היתר, על ידי שמיעת המתלונן, מי שהתלוננו עליו _להלן – הנילון), והעדים – אם ישנם, וכן על ידי בדיקה של כל מידע שהגיע לידי האחראי בענין התלונה.

 

הבירור ייעשה ביעילות ובלא דיחוי, תוך הגנה על על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון, והעדים האחרים.

 

האחראי לא יגלה מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה, אלא אם הוא חייב בכך לשם בירור התלונה או על פי דין.

 

במהלך בירור התלונה ולאחריו, יגן המעביד על המתלונן מפני פגיעה בעניני עבודה כתוצאה מהתלונה, או מפני כל פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה שעלולה לשבש את בירור התלונה. כמו כן יפעל המעביד ככל הניתן ויראה לו נכון להרחקת מי שהוגשה תלונה נגדו, מהמתלונן.

 

((III       טיפול המעביד בעקבות בירור התלונה

 

מיד בתום בירור התלונה, יגיש האחראי למעביד סיכום בכתב של בירור התלונה ואת המלצותיו להמשך הטיפול.

 

המעביד יטפל בנושא בתוך 7 ימים מעת קבלת סיכום הבירור וההמלצות. (אם נדרשת דחיה של הטיפול בשל הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים לענין, המעביד יודיע על כך למתלונן, לנילון ולאחראי, וימשיך להגן על המתלונן, ויטפל בנושא מיד עם סיום אותם הליכים).

 

טיפולו של המעביד יכלול החלטה על הפעלת סמכויות:

(א)        מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה, והרחקת הנילון מהמתלונן, וכן נקיטת צעדים בעניני עבודה – כל זאת כדי למנוע הישנות המקרה ולתקן הפגיעה שנגרמה למתלונן.

(ב)        פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר המשמעת.

 

 

 

למי לפנות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות

 

במקרה של הטרדה מינית ניתן לפנות באחת מהדרכים הבאות:

(א) טיפול באחריות המעביד –

הגשת תלונה באמצעות האחראי במקום העבודה, לפי המפורט לעיל.

(ב)        הליך פלילי - הגשת תלונה במשטרת ישראל,

ואם מדובר בפגיעה בתנאי עבודה, ניתן להגיש תלונה למינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה, לפי הכתובת: סלמה 53 תל- אביב, טלמסר: 1-800-444-446

(ג)        הליך אזרחי - הגשת תביעה תוך שלש שנים מיום האירוע.

 

ניתן להסתייע בארגוני נשים ובארגוני סיוע לנפגעי תקיפה מינית.

 

ענישה

 

* הטרדה מינית - מאסר שנתיים.

* התנכלות, לרבות פגיעה בתנאי עבודה - מאסר 3 שנים.

* הטרדה מינית והתנכלות - 4 שנים.

* אי פרסום תקנון (למעסיק החייב בכך) - קנס בסך 12,900 ש"ח, ועוד 1300 ש"ח לכל שבוע נוסף בו נמשכת העבירה

 

תביעה אזרחית

 

הטרדה מינית והתנכלות, לרבות פגיעה בתנאי עבודה, בנוסף להיותן עבירות פליליות ומשמעתיות, מהוות גם עוולות אזרחיות שבגינן ניתן לתבוע פיצוי בתביעה אזרחית, בתוך 3 שנים מיום ההטרדה או ההתנכלות.

 

במסגרת זו רשאי בית המשפט לפסוק למי שסבל הטרה מינית או התנכלות פיצוי בשיעור שעד 50,000 ₪ (נכון למרס 1998), גם אם לא הוכח נזק.

 

 

הממונה על הטיפול בתלונות בתחום ההטרדה המינית היא:

דורית פרטובי- דיקאן הסטודנטים

בניין 1, טלפונים: 6927732, 6927777, 6927733

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד