• מדעי מעבדה רפואית

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים כוללת 104 שעות שבועיות סמסטריאליות (104 נ"ז). כל שעה שבועית סמסטריאלית שוות ערך ל- 1 נ"ז.

בשנה א' ילמדו הסטודנטים 39 שעות שבועיות סמסטריאליות, בשנה ב' ילמדו 40 שעות שבועיות סמסטריאליות ובשנה ג' 25 שעות שבועיות סמסטריאליות (21 חובה+ 4 בחירה).

הקורסים כוללים הרצאות פרונטליות, תרגילים ומעבדות.

נוסף על כך ישנה חובה של 600 שעות פרקטיקום במעבדות רפואיות בנושאי המעבדות הקליניות של כימיה – ביוכימיה, מיקרוביולוגיה והמטולוגיה שהסטודנט יעשה במעבדות של אחד מבתי החולים או במעבדה מחוזית של קופ"ח החל מסמסטר ב' של שנה ג'. החישוב של נ"ז בפרקטיקום הוא של 34 שעות = 1 נ"ז. סך הכול לפרקטיקום 16 נ"ז. סך הכול נ"ז בתכנית הלימודים = 120 נ"ז.

 

התכנית מורכבת משלוש חטיבות לימוד:

· חטיבת לימודי היסוד

· חטיבת מקצועות הבחירה

· חטיבת ההתנסויות המעבדתיות (הסטאז')

הכשרה מעשית במעבדות רפואיות בבתי החולים נעשית בסמסטר ב' של שנה ג' ונמשכת לתוך הקיץ של אותה שנה.

ההכשרה המעשית היא חובה לתלמידי התכנית "מדעי המעבדה הרפואית", והיא חלק מהדרישות להסמכתם ל"עובדי מעבדה מוסמכים" במקביל לתואר B.Sc. ב"מדעי המעבדה הרפואית".

"הכשרה מעשית" אינה קורס פרונטלי–קיבוצי אלא אינדיווידואלית, ובה על הסטודנט לצבור 600 שעות הכשרה מעשית תוך הסתכלות, קבלת הסברים ועזרה לעובדים במעבדות השונות. ההכשרה תועבר בקיץ בתום שנה ג. הסטודנט יצטרך לשהות במעבדה רפואית לפחות 600 שעות ברציפות, כלומר כ-90 ימי עבודה לפחות. בתום תקופת ההכשרה המעשית יצטרך הממונה על המעבדה שבה שהה הסטודנט לתת חוות דעת על הסטודנט ועל טיב השתתפותו במעבדה. חוות הדעת של ממונה המעבדה תצורף לתיקו האישי של הסטודנט. כמו כן יגיש הסטודנט בתום שהותו במעבדה דו"ח על התנסותו במעבדה. לאחר שהממונה על המעבדה יאשר את הדו"ח, הוא יועבר לראש התכנית ויצורף לתיקו האישי. ראש המחלקה יקבע את הציון על ההכשרה המעשית, והוא יצורף לגיליון הציונים. המכללה אחראית למציאת מקום להכשרה מעשית באמצעות מנהלת החוג.

 

עוד בנושא זה...

עבור לתוכן העמוד