בקשות למענקי מחקר ואמות מידה להערכתן

חברי הסגל מוזמנים להגיש בקשות לעודפי תקציב המחקר המכללתי, כמענקי מחקר בין-תחומיים לשנת תשע"ח (2017-2018) עד לתאריך 1.5.2018. את הבקשות יש  להגיש על  נספח א' בנוהל המחקר תשע"ח. הבקשות יבחנו על-פי אמות המידה שלהלן על-ידי חברי הועד המנהל ויועברו לתיעדוף ועדת המחקר המכללתית. הסכום המרבי לחבר סגל יפורסם בהמשך.

 

אמות המידה להערכת הבקשות תהיינה כלהלן:

1.  המחקר מתמקד בסוגיה/ות של פיתוח קהילתי בצפת ובסביבתה.

 2. המחקר מתמקד בסוגיות רב-תרבותיות בצפת ובסביבתה.

3. המחקר מאופיין בשיתופי פעולה בין-חוגיים (שניים או יותר):

          א. במכללה האקדמית צפת.

          ב. עם מוסד נוסף - אקדמי או אחר - מאזור חיפה והגליל.

          ג. עם מוסד/ות נוסף/ים - אקדמי/ים או אחר/ים – בישראל ו/או בחו"ל.

 4.מדובר במחקר פעולה בקהילה, המלווה במעורבות של מושאי המחקר ו/או בועדת היגוי מקרב נציגי הקהילה הנחקרת ונציגי השירותים החברתיים הרלוונטיים.

5. מידת קיומם של מקורות מימון חיצוניים.

עבור לתוכן העמוד